Bakgrund

Antalet fyrhjulingar har under de senare åren växt kraftigt. Inte bara inom segmentet arbetsredskap utan även inom fritids segmentet. Detta har lett till olovliga körningar i skog och mark. Antalet olyckor ökar också med antalet fyrhjulingar varför något behöver göras.

Förädlingsgraden på fyrhjulingskörningar skulle kunna utvecklas till något positivt. Se på besöksnäringen som ett exempel. Många företag inom besöksnäringen skulle kunna arrangera körningar och förlänga turistsäsongen. Oftast är körningar med ATV:er också förknippade med mat och boenden. Mao en ren intäktskälla för besöksnäring främst på landsbygd och i glesbygd.

Detta är ett initiativ taget av ett antal ATV entusiaster som gärna ser att bruket av dessa fordon kan ske på lämpligt sätt.

Syftet med Svenska ATV Föreningen är att

Främja
Legala körningar på områden som inte tar skada av dess nyttjande
Användning vid utövning av friluftsaktiviteter såsom, jakt, fiske, turism, rekreation/friskvård, sport
Användning av dessa fordon för personer med nedsatt rörlighet

Motverka
Körning i känslig terräng i strid mot terrängkörningslagen
Körning i samband med alkohol
Körning utan körkort och säkerhetsutbildning

Målet med Svenska ATV Föreningen är att

  • Skapa förutsättningar för att kunna köra med dessa fordon på lämpliga platser
  • Hålla utbildningar över hela landet i körsäkerhet
  • Arrangera träffar och arrangemang över hela landet för att sprida budskapet
  • Vara ett språkrör för ATV ägare mot myndigheter i frågor som rör brukandet

Svenska ATV föreningens vision 2012 är att

  • Få framföra dessa fordon på befintliga motorbanor/anläggningar
  • Få framföra dessa fordon på kraftledningsgator
  • Få framföra dessa fordon på eller i anslutning till skoterleder
  • Kunna använda dessa fordon och utbildade förare vid kriser och katastrofer
  • Halvera antalet olyckor med dessa fordon genom information och utbildning

Hur skall det gå till

Genom att i samverkan med myndigheter och markägare hitta alternativ till de olovliga körningarna som idag är ett växande problem ur ett natur och djurlivsperspektiv.

Genom att i dialog med myndigheter erbjuda hjälp av fyrhjulingsförare frivilligt vid insatser där dessa fordon kan underlätta uppdragen vid tex. eftersök och transporter vid naturkatastrofer och liknande.

Genom att erbjuda fritidsförvaltningar hjälp med tex underhåll av vandringsleder eller somstöd vid idrottsevenemang där terrängen kan kräva dess framkomlighet.

Genom att erbjuda t.ex kraftbolagen och bredbandsbolagen hjälp med inspektioner av ledningsgator och övergångar. Fyrhjulingar är inte bara ett lekfordon utan kan mycket väl också användas i mer traditionella samhällstjänster/insatser.