Våra stadgar

§1 Föreningens firma är SATVF – Svenska ATV Föreningen

§2 Föreningen har till ändamål att stödja brukandet av;

 • ATV:er och UTV:er privat och kommersiellt
 • Utbilda och informera om körning i allmänhet

Föreningen skall verka genom aktiviteter som ökar kunskapen om dess brukande. Samt främja och identifiera samhällsnyttiga insatsområden.

§3 Föreningens styrelse har sitt säte i Huddinge kommun

§4 Medlem vinner inträde i föreningen genom att ansöka om medlemskap på www.satvf.se samt erlägga den av årsstämman fastslagna medlemsavgiften.
Föreningen skall bestå av individer som har deltagit de i paragraf 2 nämnda utbildningar, samt av företag, myndigheter och personer som är aktivt engagerade i föreningens intressen.

§5 Ansökan om utträde ur föreningen görs på www.satvf.se

§6 Medlem som uppenbart motverkar föreningens intressen och ändamål utesluts ur föreningen om föreningsstämman så beslutar

§7 Utgångspunkten är att föreningen skall finansieras genom medlemsinsatser och årsavgifter. Föreningens aktiviteter skall finansieras genom avgifter för deltagare på respektive aktivitet.

§8 Styrelsen skall bestå av minst tre och högst 5 ledamöter. Styrelsen väljs av föreningsstämman.

§9 Styrelseledamöter och revisorer väljs av föreningsstämman från tiden från ordinarie föreningsstämma ena året till föreningsstämman året efter

§10 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret

§11 Kallelse till föreningsstämma sker genom e-post. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen senast två veckor före ordinarie och senast en vecka för extra föreningsstämma

§12 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst

§13 På en ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas;

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten skall disponeras
 7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av revisor
 10. Val av valberedning
 11. Övriga ärenden

§14 Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar tillfalla en av föreningens medlemmar vald Svensk välgörenhetsorganisation.

Dessa stadgar har antagits vid konstituerande stämma den 6 januari 2010.