Vad säger lagen?

Den 1 oktober 2009 infördes nya regler för att få köra snöskotrar och terränghjulingar. Några av nyheterna är krav på förarbevis skoter och terränghjuling.

Syftet med de nya reglerna är att öka trafiksäkerheten och minska bland annat antalet omkomna och svårt skadade.

De nya reglerna innebär följande:

  • Snöskoter och terränghjuling ska få köras av alla som har fyllt 16 år och har ett förarbevis för snöskoter respektive terränghjuling.
  • Förarprovet för snöskoter och terränghjuling ska vara ett kunskapsprov som ordnas av privata aktörer.

Har du ett körkort med A, A1 eller B behörighet utfärdat före 1 januari 2000 får du köra både Snöskoter och Terränghjuling ovasett om den har 4 eller 6 hjul.

terrängkörningslagen

Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är, med vissa undantag, generellt förbjuden i hela Sverige. Förbudet gäller även markägaren själv. Förbudet är till för att skydda naturen. Det finns i vissa fall möjligheter att få dispens från förbudet. Det räcker alltså inte med markägarens tillstånd för att få köra i terrängen.

Bestämmelserna om terrängkörning finns i terrängkörningslagen (1975:1313). Enligt första paragrafen är körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jord- och skogsbruk förbjudet i hela landet

1. på barmark

2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen

3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken

Terrängkörning inom jord- och skogsbruket omfattas alltså inte av förbudet. Terrängkörningen måste dock vara direkt knuten till verksamheten för att detta ska gälla.

Vad menas med terräng?

Med terräng menas obebyggda områden som inte är vägar, t.ex. skogsmark, myrar, åkrar, ängar, hagar, parker och golfbanor. Observera att även stigar, motionsspår och vandringsleder är terräng! Enskild väg och skogsbilväg är inte att betrakta som terräng eftersom de används allmänt för trafik.

Vad räknas som motordrivet fordon?

Alla fordon som drivs med motor räknas som motordrivet fordon, utom eldrivna rullstolar.

undantag för tkl

Tillåten körning

Snötäckt mark

Det är tillåtet att köra på snötäckt mark med motordrivna fordon. Om fordonet kommer i kontakt med marktäcket, räknas det dock som barmarkskörning och dispens krävs. Det finns också vissa undantag från den generella tillåtligheten. Det är förbjudet att köra på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter. Det är också förbjudet att köra på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken. Det är föraren själv som är skyldig att ta reda på om det finns någon risk för skada.

Istäckta områden är att jämställa med snötäckt terräng.

Andra undantag från förbudet

I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns generella undantag från förbudet i terrängkörningslagen att köra i terräng på barmark. De generella undantagen berör främst grupper som behöver kunna köra motordrivna fordon i terrängen i sin yrkesutövning.

Obs! Även om vissa verksamheter är generellt undantagna från förbudet kan det finnas bestämmelser enligt annan lagstiftning som förbjuder körningen, såsom föreskrifter för naturreservat eller nationalparker.

Terrängkörningsförordningen tillåter bland annat körning:

  • av läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning
  • vid projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller avloppsledningar samt radio- eller teleanläggningar
  • vid hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg
  • vid skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden
  • inom särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden

Länsstyrelsen har beslutat om ytterligare undantag inom Örebro län, bland annat i samband med malmprospektering och parkering vid idrottstävlingar och andra tillställningar. Se mer om dessa undantag i Länsstyrelsens författningssamling 18FS 1998:85.

Nya regler från 1 oktober 2009

Reglerna för att få köra terränghjuling förändras 1 oktober 2009

för att öka trafiksäkerheten. Ett separat förarbevis som endast gäller för terränghjulingar införs och krävs om du vill börja köra ett sådant fordon.

Vad är en terränghjuling?

Terränghjuling är en ny benämning som används om andra terrängmotorfordon än snöskotrar. Terränghjulingen har hjul och används på barmark. Vanligtvis är terränghjulingen en så kallad fyrhjuling som är anpassad för körning i terräng. Tidigare har terränghjulingar varit registrerade som terrängskotrar.

Observera att en fyrhjuling inte alltid är en terränghjuling: många fyrhjulingar är registrerade som motorcyklar och anpassade för att köras på allmänna vägar. (För att köra en motorcykelregistrerad fyrhjuling krävs att du har körkort med minst A- eller B-behörighet.) En terränghjuling får bara köras i terräng och på enskilda vägar (endast i undantagsfall på allmänna vägar).

Förarbevis för terränghjuling

Ett förarbevis för terränghjuling ger dig rätt att köra terränghjulingar och äldre terrängskotrar som är beskaffade som terränghjulingar. För att få ett förarbevis krävs att du har

• fyllt 16 år

• gått en utbildning hos en behörig utbildare

• blivit godkänd vid ett kunskapsprov hos en behörig provförrättare.

Tidigare behörigheter gäller

Tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter gäller även efter 1 oktober 2009. Dessa äldre förarbevis kommer att bytas ut och ersättas med ett förarbevis för terränghjuling och snöskoter. Utbytet ska ske senast under 2012.

Körkort (alla behörigheter) och traktorkort utfärdade före 1 januari 2000 ger dig även i fortsättningen rätt att köra terränghjuling.

Värt att tänka på

Förarbevis för terränghjuling kan från och med 1 oktober 2009 återkallas vid trafikbrott. Detta gäller även tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. En återkallelse kan senare innebära svårigheter för en person som ska ta körkort för personbil.

Håll alltid din ATV ren från smuts och lera då komponenter kan börjar rosta och gå sönder. Detta medför i en ökad risk för skador då fordonet har större chans att gå sönder när du är ute och kör. För att säkerställa att du använder rätt rengöring till ditt fordon kan du kontakta en städfirma i Stockholm som är professionella och hjälper er att ta fram de rätta rengöringsprodukterna.

Du får inte genomföra ett kunskapsprov för terränghjuling innan du fyllt 16 år. Men du kan påbörja din utbildning vid en tidigare tidpunkt. Övningskörning får ske först när du är 15 år och 9 månader. Privat övningskörning med terränghjuling är inte tillåten.

Mer information

Mer detaljerad information om körkort och förarbevis finns på Körkortsportalen. Körkortsportalen är alltid uppdaterad med den senaste informationen i alla körkortsfrågor.

www.korkortsportalen.se