civilförsvarsförbunden

Ett samarbete är inlett med Civilförsvarsförbundet. Detta innebär att medlemmar i SATVF bereds möjlighet att utbildas till en resurs i händelse av kriser och katastrofer.

Utbildningen omfattar bland annat

  • Hjärt/lungräddning HLR
  • D-HLR defibrillator
  • Akut hjälp vid personskada och brand
  • Människans grundbehov
  • Informationsflöde i en kris eller katastrof
  • Hur man möter människor i kris
  • Metoder för organisation av spontant frivilliga

Detta är den första konkreta aktiviteten som SATVF (Svenska ATV Föreningen) har genomfört i syfte att visa nytta samtidigt som vi får tillfälle att bruka våra fordon.

På denna hemsida finns information om ett projekt som syftar till att tillvarata den resurs du som ATV förare skulle kunna vara inom Civilförsvarets FRG grupper.

Frivilliga resursgrupper (FRG) finns till för kommunerna att använda som extra resurs vid stora kriser och olyckor. I en FRG ingår personer från olika frivilligorganisationer med en sammanlagt mycket bred kunskap. Civilförsvarsförbundet planerar och genomför utbildningen för FRG. Som stöd till FRG har vi resursregistret MAX. MAX ger snabbt svar på vilka kompetenser och vilket materiel som finns att använda på en ort vid en kris.

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. De samordnar också rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från år 2009 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Här kan du läsa mer om civilförsvaret: http://www.civil.se/

MHF ungdom

Svenska ATV Föreningen och MHF Ungdom har ingått ett samarbetsavtal. Nedan kan du läsa om bakgrund, syfte och målsättningen för samarbetet.

MHF Ungdom arrangerar skolresor där eleverna får testa på att köra diverse fordon under uppsikt. Detta är för att barnen ska förstå kraften och de skador som kan uppstå när man kör mopeder och lätta motorcyklar.

Vi har tänkt oss att trycka upp Klasströjor och skoltröjor med klasstryck från tsreklam.se som eleverna får när de kommer till kommande bokningar.

Kort bakgrund

Detta avtal syftar till att bekräfta de intentioner de båda organisationerna har i ett kommande samarbete. Parterna har flera gemensamma frågor att verka för, trafiknykterhet, trafiksäkerhet och allmän kunskap om hur man umgås på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt vad gäller användande av och träning/tävling med terrängfordon inom segmentet MC och ATV varför parterna gemensamt kan och skall verka för att skapa förutsättningar för detta. SATVF som i grunden är bildad för att främst främja användning av ATV:er privat och kommersiellt har också intentionen att samordna/koordinera de tävlingsformer med ATV:er som växt ram genom åren i samarbete med gåvokortspecialisten.se. MHF-Ungdom som organisation verkar för att bedriva en stimulerande ungdomsverksamhet i en drogfri miljö där sporten Trial i dagsläget utgör ett betydande inslag och erbjuder de som vill träna och tävla med motorcykel möjlighet att utöva sin sport varför denna organisation ligger närmast SATVF´s intentioner att stimulera ungdoms och tävlingsverksamhet via etablerade klubbar och föreningar över landet.

Intentionen

Intentionen är att SATVF tar ett övergripande ansvar vad gäller att förse MHF-Ungdom med det material som är nödvändigt för att kunna upprätta och uppdatera de tävlingsreglementen som kan komma att bli aktuella. SATVF´s roll blir också att som samarbetspartner svara för att samordna och medverka vid dessa arrangemang och i viss utsträckning svara för inspektioner, besiktningar och övervakning vid tävling utifrån önskemål från MHF-Ungdom.

MHF-Ungdoms roll är att inom ramen för den befintliga verksamhetens regelverk sträva efter att utöka antalet tävlingsformer lämpliga för barn och ungdomar på ATV samt att tillhandahålla utbildningar för komplettering av funktionärs och tävlingsgenomförande som är anpassade till ATV:ernas tävlingsformer, samt att som kansli svara för hanteringen av licens och försäkringsfrågor för dess utövare vid verksamhet inom MHF-Ungdom.

Parterna gemensamt har intentionen att samverka i frågor som rör ATV inom lagstiftningen vad gäller terräng-körningslagen, registreringsformer för fordonen mm. SATVF och MHF-Ungdom skall i dessa frågor kunna fungera som remissinstanser å varandras vägnar.

Parterna gemensamt skall verka för att befintliga klubbar kan se ATV utövarna som en tillgång hos befintliga klubbar och föreningar.

Det åligger parterna att under året ta fram reglementen, organisations och ansvarsfördelning samt upprätta en gemensam verksamhetsplan för kommande år.

Det åligger nu SATVF att förse MHF-Ungdom med material för att kunna ta fram preliminära reglementen för grenarna ATV Enduro samt ATV MudRace och eventuellt komplettera ATV Trial.

I detta finns också intentionen att MHF-Ungdom skall kunna erbjuda de utövare som har en hemma klubb ansluten till MHF-Ungdom en ATV licens för maximalt 400 kronor som skall avse samtliga aktuella tävlingsformer för ATV:er.

SATVF som också kommer jobba mycket med information om allt från Terrängkörningslagen till körsäkerhet önskar också MHF-Ungdoms medverkan i de fall det kan vara lämpligt.

Parterna gemensamt skall verka för att informera och stimulera parternas medlemmar till samverkan.

Parternas eventuella kostnader i samband med denna intention svarar respektive part för om inte annat överenskommits separat.

Rouletten

Vid många av våra sportevenemang tar vi ofta in flertalet olika sponsorer som hjälper oss med evenemanget och får då chansen att sätta upp tält och presentera sina produkter eller tjänster.

En av de sponsorer som följt med oss länge är gretabingo.se som sponsrat oss med kepsar och goodiebags till våra förare. I årets tält hade dem satt upp ett Bingobord där alla besökare och förare fick chansen att testa på hur det var att spela Bingo.

Vi på Satvf och spelaonlinecasino vill gratulera föraren Rickard för Örnsköldsvik som vann en resa till Tallinn efter att ha gissar rätt på grön.

Grattis Rickard.